Meer plezier en zelfvertrouwen in het moederschap door spelenderwijs op te voeden

Privacybeleid van Praktijk KinderKennis.

In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke gegevens we van jou verwerken als we een zakelijke relatie aangaan, hebben of hebben gehad. Je leest in dit beleid waarom en hoe lang we jouw gegeven verwerken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Hiernaast verstrek ik informatie over de partijen waarmee praktijk KinderKennis samenwerkt en over ons beveiligingsbeleid.

Transparantie en betrouwbaarheid is belangrijk voor ons en daarnaast gaan we discreet en zorgvuldig om met de verwerking van jouw persoonsgegevens. We volgen daarbij de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Praktijk KinderKennis
Adres: Reuvekamp 32
Postcode: 7213 CE
Plaats: Gorssel
Telefoonnummer: 0633135514
Email: info@kinderkennis.nl

Privacy manager

Namens Praktijk KinderKennis ziet Nienke Plante toe dat jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden die hiermee gepaard gaan zijn onder meer toezicht houden, vragen en klachten afhandelen. Voor contact kunt u contact opnemen met Nienke Plante via email: nienke@kinderkennis.nl, of via 0633135514.

Verwerking van persoonsgegevens

Afhankelijk van jouw relatie met Praktijk KinderKennis en het doel waarvoor we gegevens verwerken, noteren wij (steeds sommige van) de volgende gegevens:

1.

Voor- en achternaam

2.

Geslacht

3.

Geboortedatum

4.

Geboorteplaats

5.

Adresgegevens

6.

Telefoonnummer

7.

Emailadres

8.

Functiegegevens

9.

Gegevens over opleidingen en cursussen

10.

Bankrekeningnummer

11.

Gegevens over reeds deelgenomen cursussen van onze organisatie/praktijk

12.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

13.

Review en beoordelingsformulieren

Op basis waarvan en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

1.

het voeren van een financiële administratie

2.

het verwerken en uitvoeren van opdrachten

3.

het organiseren van (klant)evenementen

4.

het verzenden van nieuwsbrieven of mailings

5.

het uitvoeren van toegangscontrole

6.

het voeren van een bezoekersregistratie

7.

de monitoring van websitebezoek

8.

het tonen van ingezonden reviews en klantbeoordelingen op onze website, socials en in mailings

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met je en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:

 

1.    

het verwerken en uitvoeren van opdrachten

2.

 het voeren van een financiële administratie

3.

het organiseren van (klant)evenementen

4.

het verzenden van nieuwsbrieven of mailings

5.  

het voeren van een bezoekersregistratie

6.

de monitoring van websitebezoek

7.

het tonen van reviews

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken de volgende Cookies:

Cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Conversion API Online Praktijk KinderKennis
Praktijk KinderKennis maakt gebruik van Facebook conversion API. Hiermee hebben wij meer controle over de gegevens die worden gedeeld en wanneer deze worden gedeeld. Op deze manier kunnen we beter gepersonaliseerde advertenties tonen op Facebook.

We kunnen de effectiviteit van onze advertenties meten waardoor we een doelgroep kunnen creëren en zo potentiële klanten benaderen die wellicht ook interesse hebben in het product of de dienst en onze andere bedrijfstools optimaliseren. Hiernaast kunnen we de nauwkeurigheid verbeteren van gegevens die worden verstuurd voor gerichte marketing, meting en optimalisatie wanneer deze worden gebruikt in aanvulling op de reeds in gebruik genomen Facebook pixel.

Voor meer informatie over wat Facebook met jouw persoonsgegevens doet verijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Jouw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)

Hierna wordt uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

    Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

    Recht op rectificatie

Je kunt ons vragen jouw gegevens direct te laten rectificeren. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een e-mail aan ons te sturen.

  ‘Recht om vergeten te worden’

Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in principe het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat jouw gegevens onjuist zijn of verwerking daarvan onnodig is.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je een verzoek kunt doen om jouw gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. Je hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij je partij bent.

Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van jouw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar

Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Na jouw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van jouw gegevens stoppen.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met onze Privacy manager, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

Beperkingen van jouw rechten

Soms kunnen wij jouw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kun je richten tot onze Privacy manager. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacymanager.

Veranderingen in het privacybeleid

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

24-04-2022