Meer plezier in het opvoeden door je band met je kind te versterken

Algemene voorwaarden

PRAKTIJK KINDERKENNIS wordt vertegenwoordigd door Mevr. C.T.M. Plante-Langhout MSc.

PRAKTIJK KINDERKENNIS biedt advies, begeleiding en online leermateriaal aan gericht op de thema’s: moederschap, opvoeding, verbinding en spel.

De algemene voorwaarden mogen op elk moment worden gewijzigd. Wanneer je
van www.kinderkennis.nl gebruik maakt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van de Algemene voorwaarden moet schriftelijk geaccepteerd zijn voordat ze geldig zijn.

Toepassing van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PRAKTIJK KINDERKENNIS betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van: begeleiding/coaching, e-courses, trainingen, andere vormen van opleiding, lezingen, (online) publicaties, opleidingsmateriaal, social media publicaties dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “Aanbod”. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PRAKTIJK KINDERKENNIS.

Klachtenprocedure
PRAKTIJK KINDERKENNIS doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per mail richten tot PRAKTIJK KINDERKENNIS, info@kinderkennis.nl.

Algemene voorwaarden | Begeleiding

Beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen

PRAKTIJK KINDERKENNIS is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen van Orthopedagogen, vastgesteld door de NVO.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt automatisch tot stand nadat de klant aan de (eerst) betalingsverplichting heeft voldaan óf indien schriftelijk akkoord is gegeven op de offerte of email . PRAKTIJK KINDERKENNIS is gerechtigd trajecten te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen bij de klant. Indien een traject niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Deelname weigering

PRAKTIJK KINDERKENNIS houdt zich het recht voor klanten te weigeren voorafgaand én tijdens het traject en zal indien dit zich voordoet, de reden kenbaar maken. PRAKTIJK KINDERKENNIS behandelt geen klanten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geestbeïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de klanten bij aanvang van de sessie of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Staken traject

PRAKTIJK KINDERKENNIS houdt zicht het recht voor een traject te staken indien de klant 3 maanden of meer onbereikbaar is óf de maximale begeleidingstermijn zoals is vastgesteld voorafgaand aan het traject heeft overschreden. Ondanks alle sessies niet volledig zijn doorlopen, wordt het traject afgerond. De klant wordt hierover per mail vooraf én op het moment dat de termijn is verstreken geïnformeerd.

Registratie

PRAKTIJK KINDERKENNIS registreert gegevens van haar klanten volgens de richtlijnen van de AVG en hanteert hierbij de wettelijke bewaartermijn. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring.

Online omgeving

Privacy en kwaliteit staan bij PRAKTIJK KINDERKENNIS hoog in het vaandel. Daarom vinden de 1 op 1 sessies plaats in een aparte, beveiligde app (Karify). De sessies vinden online plaats door middel van videogespreken. Voor deze online omgeving gelden de volgende afspraken:

Het ongevraagd maken van foto’s, screenshots, video- of ander beeldmateriaal tijdens de sessies is niet toegestaan*).

Materialen, informatie en hulpmiddelen die worden gedeeld in de online omgeving zijn voor eigen gebruik en verspreiding aan derden is niet toegestaan*).

*) Bij overtreding ben je PRAKTIJK KINDERKENNIS een direct opeisbare boete van 5000 euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PRAKTIJK KINDERKENNIS  om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van PRAKTIJK KINDERKENNIS.

De klant heeft tot maximaal 1 jaar na de laatste sessie, toegang tot de online omgeving. Na deze periode kan de klant geen aanspraak doen op de inhoud van deze omgeving.

De klant is zelf verantwoordelijk voor op de eigen computer opgeslagen informatie over de sessies evenals voor de bewaarde berichten en gemaakte afspraken in het eigen systeem.

De klant is zelf verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding ten tijde van de 1-op-1 sessies en gedurende het volgen van online programma’s. Haperingen, gemiste informatie kan niet worden verhaald op PRAKTIJK KINDERKENNIS.

Annuleren sessie

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de klant of diens vertegenwoordiger (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van een traject wordt de betreffende sessie gemarkeerd als ‘voltooid’ en kan hier geen aanspraak op worden gedaan. In geval van bevallen, ziekte van de klant of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat gelegenheid tot 1 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog volledig in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

Annulering door PRAKTIJK KINDERKENNIS

PRAKTIJK KINDERKENNIS heeft het recht zonder opgave van redenen de sessie te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op teruggave van zijn persoonlijk tegoed. Indien PRAKTIJK KINDERKENNIS niet binnen een termijn van 8 weken beschikbaar is om dit tegoed in te wisselen, heeft de klant recht op restitutie van het aankoopbedrag van deze sessie.

Effect begeleidingstraject

PRAKTIJK KINDERKENNIS kan niet garanderen dat het volgen van PRAKTIJK KINDERKENNIS haar 1:1 begeleiding ervoor zorgen dat jij of jouw kind succesvolle veranderingen ondergaat aangezien dit sterk onderhevig is aan diverse externe factoren én de mate waarin het aangereikte advies ook daadwerkelijk wordt toegepast. PRAKTIJK KINDERKENNIS spant zich ten alle tijde in om de benodigde handvatten te bieden en de trajecten met succes af te ronden.

PRAKTIJK KINDERKENNIS adviseert klanten om tips en adviezen in de praktijk tot uitvoering te brengen, vragen te stellen en aangereikte literatuur te bestuderen. De ondersteuning die wordt geboden is afhankelijk van het traject, de aanmeldvraag en wens van de klant. Dit wordt gezamenlijk tijdens de intake besproken.

Gegevensverstrekking

PRAKTIJK KINDERKENNIS handelt op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en hanteert een geheimhoudingsplicht. Het is PRAKTIJK KINDERKENNIS niet toegestaan om zonder toestemming van de klant gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.

Betaling

De betaling voor de sessies geschiedt in principe in één keer via www.kinderkennis.nl. Men kan o.a. betalen via iDeal. Online sessies vinden alleen plaats wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan. Wanneer een klant de voorkeur geeft aan een betaling in termijnen, kan op basis van goede argumenten worden afgeweken van een eenmalige betaling. Hiervoor dient de klant wel voorafgaand aan het traject schriftelijk akkoord te geven op de offerte. Waarmee hij daarmee aan de betalingsverplichting voldoet voor het afgesproken pakket zoals in de offerte is omschreven. Dit om de kwaliteit te waarborgen.

Betaling door werkgever

De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. Indien de werkgever betaalt, dan dient dit voor aanvang van de training of coaching in de aanmeldgegevens worden doorgegeven. PRAKTIJK KINDERKENNIS haar diensten zijn vrijgesteld van BTW. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat de aanmeldingsmail verstuurd is aan PRAKTIJK KINDERKENNIS. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Restitutie

Het is niet mogelijk om deelname aan een PRAKTIJK KINDERKENNIS traject te annuleren na betaling óf schriftelijk akkoord. Je bent dan verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Men komt hiermee expliciet overeen met artikel 7:408 lid 1 van BW en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Programma en e-courses

Annulering door de deelnemer

Indien is overgegaan tot aankoop van een programma óf schriftelijk akkoord is gegeven, is er geen mogelijkheid tot restitutie van het aankoopbedrag.

Wijzigingen online materiaal

In het kader van kwalitatieve verbetering, behoudt PRAKTIJK KINDERKENNIS zich het recht om haar (online) content tussentijds te wijzigen.

Tarieven

De prijzen van de producten staan vermeld op de website. Genoemde prijzen zijn in euro’s. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door PRAKTIJK KINDERKENNIS bevestigd, overeengekomen. PRAKTIJK KINDERKENNIS heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na een bevestiging van een programma de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Betaling

Betaling vindt online plaats en is voorwaardelijk voor deelname aan de sessies en/of het programma. De betaling vindt plaats via iDeal. De klant geeft PRAKTIJK KINDERKENNIS toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Restitutie

Er is geen mogelijkheid tot restitutie van een reeds gedane betaling tenzij anders, in een schriftelijke documentatie en door PRAKTIJK KINDERKENNIS bevestigd, overeengekomen.

Betaling door werkgever

De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. Indien de werkgever betaalt, dan dient dit voor aanvang van de training of coaching in de aanmeldgegevens worden doorgegeven. PRAKTIJK KINDERKENNIS haar diensten zijn vrijgesteld van BTW. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat de aanmeldingsmail verstuurd is aan PRAKTIJK KINDERKENNIS. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Externe opdrachten

Betaling

De betaling voor de dienst geschiedt altijd in één keer op basis van de factuur die naar de opdrachtgever wordt verzonden. Tenzij anders overeen is gekomen en schriftelijk is bevestigd door PRAKTIJK KINDERKENNIS. PRAKTIJK KINDERKENNIS haar diensten zijn vrijgesteld van BTW. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom

Alle teksten, tools en videofragmenten (zoals stappenplannen, formulieren, vragenlijsten) behorende bij het aanbod van PRAKTIJK KINDERKENNIS zijn intellectueel eigendomsrechten van C.T.M. Plante Langhout. Het is niet toegestaan om opgedane kennis (commercieel) te verkopen, te verspreiden aan derden of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij PRAKTIJK KINDERKENNIS.

Bij overtreding van dit artikel ben je PRAKTIJK KINDERKENNIS een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PRAKTIJK KINDERKENNIS  om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al de overige rechten van PRAKTIJK KINDERKENNIS.

Aansprakelijkheid

PRAKTIJK KINDERKENNIS verplicht zich haar aanbod naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien deze namens PRAKTIJK KINDERKENNIS of door derden wordt verzorgd, aanvaart PRAKTIJK KINDERKENNIS geen aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde partij.

Tijdens iedere sessie heeft de klant de gelegenheid aan te geven hoe hij/zij zich voelt. PRAKTIJK KINDERKENNIS aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de klant onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. Dit geldt tevens voor door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Indien blijkt dat PRAKTIJK KINDERKENNIS tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van (aantoonbare) opzet of grove schuld. Deze is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan PRAKTIJK KINDERKENNIS verschuldigde bedrag van de betreffende sessie, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

PRAKTIJK KINDERKENNIS is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. De klant vrijwaart PRAKTIJK KINDERKENNIS voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

PRAKTIJK KINDERKENNIS kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene site als de aparte communicatieapp (Karify) die wordt gebruikt voor de online sessies. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

PRAKTIJK KINDERKENNIS kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene site en de aparte communicatie app (Karify) van PRAKTIJK KINDERKENNIS kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet- aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten, live videobeelden en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor PRAKTIJK KINDERKENNIS niet kenbaar kan zijn geweest.

PRAKTIJK KINDERKENNIS sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door PRAKTIJK KINDERKENNIS bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Geschillenbeslechting

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement in Zutphen.

Bijzondere bepalingen

PRAKTIJK KINDERKENNIS handelt conform de beroepscode van het NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) en AVG. Daarnaast vinden de online sessies plaats via een externe en beveiligde app (Karify), ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

April, 2022