Een pedagoog is een universitair gevormde wetenschapper in het domein van de opvoedkunde. Een pedagoog is een opvoedkundige die begeleiding geeft aan kinderen in een probleemsituatie. Dit kan zijn een ontwikkelingsachterstand, gedrags- of leerproblemen/stoornis of een problematische opvoedingssituatie (zoals verwaarlozing, mishandeling of misbruik). Daarnaast geeft een pedagoog advies en begeleiding aan ouders over opvoedkundige zaken (bijvoorbeeld het stellen van regels). Een pedagoog behandelt kinderen tussen de 0 en 21 jaar. Bij deze behandelingsplannen kunnen veel verschillende instanties (scholen, thuiszorg, familie leden, eventueel de kerk) betrokken worden.

Elke ouder wil zijn kind veilig en optimaal zien opgroeien, maar soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet lukt. De oorzaken zijn heel divers. Het kan zijn dat het kind een beperking heeft. Maar het kan ook zijn dat ouders er niet toe in staat zijn. Soms is er in de omgeving zoveel aan de hand dat opvoeden niet lukt. Een pedagoog kan moeilijk opvoedbare kinderen, gehandicapte kinderen, kinderen met (ernstige) trauma’s en kinderen met stoornissen als autisme, ODD of ADHD behandelen. Een pedagoog stelt behandelingsplannen samen voor deze kinderen met als doel dat de kinderen optimaal kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. De pedagoog is praktijkgericht en participeert in de uitvoering ervan. Zo werkt een pedagoog aan de begeleiding van kinderen en ouders. De pedagoog werkt samen met de ouders en de samenwerking is erop gericht dat de opvoeders zelf de opvoeding in de hand kunnen houden en dat de belangen van het kind voorop staan.

Een pedagoog kan werken in een eigen praktijk of groepspraktijk of kan in instellingen gaan werken zoals het speciaal onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, medisch kinderdagverblijven of interne wooninstellingen.